Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna OfertaInstruktorzy

Instruktorzy

 •  

   

   

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

  a) posiada prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 2 lat,

  b) posiada ważne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora 

  c) nie była karana wyrokiem sądu za:

  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

   

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 roku
   Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 roku (poz. 2096)     
    w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
   a także wynagrodzenia członków komisji

   


  Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu na kurs:

  1. zaświadczenie o niekaralności: (Kartoteka Karna Krajowego Rejestru Karnego),
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
  3. kopia prawa jazdy 

   

  Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i składa, we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania wydziale komunikacji (Starosta lub Prezydent Miasta), wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Starosta wnioskuje do przewodniczącego komisji powołej przez Wojewodę o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego.