Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta Kwalifikacja wstępna i wstępna przypieszona

Kwalifikacja wstępna i wstępna przypieszona

 •  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  PROMOCJA 

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA 2300 ZŁ.

  LUB  

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA 4000 ZŁ.

  CENY ZAWIERAJĄ PIERWSZE PODEJSCIE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO


   1. Podstawa prawna

  Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:
   
  a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póż. zmianami)
   
  b) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314).
   
  2. Uczestnictwo w kwalifikacji wstępnej.
   
  Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która:
   
  a)   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
        · przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
        · studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
  b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
   
  Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy:
   
  a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008 roku
  b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009 roku
             
  Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.
   
   
   
  3. Czas trwania bloków programowych
   
  a) kwalifikacja wstępna (szkolenie obejmuje łącznie 280godz.) w tym:
      · część podstawowa 195 godz. zajęć teoretycznych,
      · część specjalistyczna 85 godz. w tym:
          - 65 godz. zajęć teoretycznych,
          - 16 godz. zajęć praktycznych
          - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych
   
  b)  kwalifikacja wstępna przyśpieszona (szkolenie obejmuje łącznie 140godz.) w tym:
      · część podstawowa 97 godz. zajęć teoretycznych,
      · część specjalistyczna 43 godz. w tym:
          - 33 godz. zajęć teoretycznych,
          - 8 godz. zajęć praktycznych
          - 2 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych
   
  4. Egzaminowanie.
   
  Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.
   
  Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
  a) test podstawowy 20 pytań
  b) test specjalistyczny 10 pytań
   
  Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
  Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.
   
   
   
  Zapisy na kursy i informacja w biurze Ośrodka przy ul. 1905 Roku 47
  lub telefonicznie 48 331 64 60
  ZAPRZASZAMY !!!